تفاوت جراحی باز و بسته بینی

تفاوت جراحی باز و بسته جراحی بینی طبیعی به دو روش باز و بسته انجام می گردد و بسته به شرایط و نظر جراح بینی دارد. روش باز روشی است که بین سوراخ های بینی برشی کوچک زده شده و به راحتی پوست از روی بینی بلند شده و جراحی انجام  می شود. در روش اطلاعت بیشتر دربارهتفاوت جراحی باز و بسته بینی[…]