اقدامات پیش از زایمان طبیعی

      در صورتی که بخواهید برای انجام زایمان طبیعی و یا سزارین اقدام کنید باید تحت نظر متخصص زنان خوب باشد و در صورت برقرار بودن تمامی شرایط و سلامت جنین و مادر زایمان طبیعی امکان پذیر خواهد بود. اقدامات پیش از زایمان طبیعی قدم اول انتخاب یک پزشک متخصص زنان خوب و اطلاعت بیشتر دربارهاقدامات پیش از زایمان طبیعی[…]